Nissan poised to widen Ghosn probe to alliance entity, European subsidiaries