Aston Martin moves beyond sports cars to Miami real estate