Hyundai, Kia spread their hybrid bets

7 electrified vehicles on tap