Wiping out U.S.-EU rules disparities would yield big savings