Suzuki cripples Kizashi plan

Without technology from GM, hybrid and V-6 vanish